Test z promocji zdrowia

poniżej test na egzaminie z promocji zdrowia

1. Rozwój Promocji Zdrowia jako dziedziny naukowej określa się na
a| okres po drugiej wojnie światowej
b) początek lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia
c) przełomie 1970 i 1980roku
d) początek 2000 roku

2. Strategicznym celem NPZ jest:
a) zwiększona dostępność do świadczeń zdrowotnych
b) poprawa zdrowia i związanej i nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu
c) działanie międzyresortowe na rzecz poprawy zdrowia
d) określenie polityki zdrowotnej każdego narodu

3. W skład promocji zdrowia wchodzą następujące elementy:
a) edukacja zdrowotna, profilaktyka, prewencja
b) edukacja zdrowotna, profilaktyka, styl życia
c) edukacja zdrowotna, profilaktyka, polityka zdrowotna
d) edukacja zdrowotna, prewencja, zachowania zdrowotne

4. Edukacja zdrowotna to:
a) proces, w którym ludzie uczą się dbać o swoje zdrowie
b) proces, w którym ludzie uczą się dbać o zdrowie społeczeństwa
c) proces nauczania prawidłowych zachowań zdrowotnych
d) wszystkie wymienione

5. Hołbtyczny model zdrowia charakteryzuje się miedzy innymi:

a) rozwojem medycyny naprawczej
b) eliminowaniem czynników ryzyka
c) leczeniem chorób
di aktywnością jednostki

6. Styl Życia obejmuje miedzy innymi:

a) aktywność fizyczną
b) środowisko fizyczne e) czynniki genetyczne
d) żaden z wymienionych

7. Najbliższy idei promocji zdrowia jest model edukacji zorientowany na:

a) chorobę
b) czynniki ryzyka
c) zdrowie
d) profilaktykę

8. W programach promocji zdrowia cel ogólny powinien wskazywać:

a) efekt, a nie opisywać działanie
b) konkretne kierunki działań
c) wyniki, które będą osiągnięte
d) grupę celową

9. Osiągniecie sukcesu w edukacji zdrowotnej zależy od:

a) ciągłego zwiększania nakładów na służbę zdrowia
b) zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych
c) wiedzy i umiejętnościom osób zaangażowanych w ten proces
d) prawodawstwa i ustawodawstwa

10. Palenie tytoniu jest nałogiem wywoływanym przez dwa wzajemnie oddziaływujące na siebie uzależnienia. To, które związane jest z koniecznością utrzymania odpowiedniego, wyższego u palacza tytoniu, poziomu nikotyny w surowicy krwi, nazywa się:
a. nałogiem
b. uzależnieniem farmakologicznym
c. uzależnieniem behawioralnym
d. żadne z wymienionych

11. Szpital Promujący Zdrowie swoim działaniem obejmuje:

a) pacjentów i personel
b) rodziny pacjentów
c) wszystkie wymienione
d) społeczność lokalną

12. Samobadanie piersi należy zacząć od:

a) 15 roku życia
b) 20 roku życia
c) 25 roku życia
d) 30 roku życia

13. Promocja zdrowia to:
a. działania profilaktyczne wpływające na zdrowie
b. proces zwiększający oddziaływanie na własne zdrowie
c. rehabilitacja
d. stan dobrobytu bio-psycho-społecznego

14. Kluczowym narzędziem w promocji zdrowia jest:

a) edukacja zdrowotna
b) profilaktyka
c) prewencja
d) poradnictwo

15. Świadomość zdrowotna to:

a) traktowanie zdrowia w kategoriach zasobu
b) poczucie odpowiedzialności za stan swojego zdrowia
c) zdawanie sobie sprawy, ze styl życia w dużej mierze decyduje o kondycji zdrowotnej
d) wszystkie wymienione

16. Determinanty zdrowia to:

a) styl życia
b) opieka zdrowotna
c) czynniki biologiczne i środowiskowe
d) wszystkie wymienione

17. Diagnoza edukacyjna i organizacyjna skupia się na:

a) czynnikach umożliwiających realizację programu
b) jakości życia
c) potęgowaniu zdrowia
d) zachowaniach i środowisku

18. Autorytatywny model edukacji ma charakter:
a) działania z kimś
b) działania na rzecz czegoś
c) wymiany doświadczeń
d) instruktażowy