Wspieranie rozwoju sportu

Odrębne unormowania pozwalają jednostkom samorządu terytorialnego na prowadzenie (z określonymi obostrzeniami) np. spółek, z zastrzeżeniem, że ich działalność polega wyłącznie na wykonywaniu zadań publicznych. Promocja oraz działanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu doskonale wpisuje się w ten zakres działań. W związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie, aby konkretna jednostka samorządu terytorialnego tworzyła bądź posiadała udziały w klubach sportowych. Tego typu praktyka jest w Polsce dość powszechna. Jednostki często angażują się w ten sposób – szczególnie w przypadku chęci pomocy klubom, które w jakiś sposób na stałe wpisały się w historię miasta (np. poprzez długość istnienia lub osiąganie wysokich wyników we współzawodnictwie), a w danym momencie mają problemy finansowe, organizacyjne czy infrastrukturalne[1].

Ważnym wkładem władz samorządowych w rozwój sportu jest budowa i modernizacja obiektów sportowych (stadiony, hale, pływalnie) oraz infrastruktury z nimi związanej. W Polsce zdecydowana większość wszystkich inwestycji w szeroko rozumianą infrastrukturę sportową jest realizowana z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Jeszcze innym sposobem władz samorządowych wspomagania rozwoju sportu jest wspieranie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez np. finansowanie działalności międzyszkolnych ośrodków sportu, tworzenie wyspecjalizowanych sportowo klas w szkołach podległych danym jednostkom, budowę i utrzymanie przyległych do szkół hal, boisk sportowych czy pływalni[2].

[1]    P. Jastrzębski, Rola władz samorządowych w rozwoju sportu w Polsce [w:] K. Nessel (red.) Bohaterowie drugiego planu, Kraków 2015.

[2]   M. Otrębalski, Wspieranie rozwoju sportu jako zadanie jednostek samorządu terytorialnego [w:] A. Talik (red.), Finansowanie sportu ze środków publicznych, Warszawa 2014.