Opinie o różnych aspektach opieki zdrowotnej

Opinie o różnych aspektach opieki zdrowotnej, dostępnej w ramach kasy chorych, składają się w sumie na negatywny obraz otrzymanych świadczeń medycznych. Większość ankietowanych uważa, że organizacja opieki zdrowotnej nie działa sprawnie – leczenie wiąże się z ponoszeniem kosztów przez pacjenta, uzyskanie porady i pomocy wymaga wielu starań, a pacjenci nie są równo traktowani. Negatywne opinie przeważają także, choć w mniejszym stopniu, w przypadku uzyskiwania skierowań do specjalisty, sprawności informacji o tym, gdzie można uzyskać pomoc, dostępu do nowoczesnych metod leczenia i zabiegania przez lekarza o pacjenta.

Jeśli chodzi o równe szanse otrzymania pomocy medycznej, warunki leczenia oraz możliwości uzyskania natychmiastowej pomocy lekarskiej, odnotowujemy jedynie niewielką przewagę ocen pozytywnych – opinie negatywne w tych sprawach wyraża ponad dwie piąte ankietowanych. Natomiast większość uważa, że lekarze mają wysokie kwalifikacje, że bez trudności można dostać się do lekarza pierwszego kontaktu, a ponad połowa – że pacjenci traktowani są z życzliwością i troską. Jednak blisko dwie piąte respondentów jest przeciwnego zdania, gdy chodzi o życzliwość i troskę, z jaką traktowani są pacjenci, a ponad jedna piąta nie zgadza się ze stwierdzeniem, że łatwo jest dostać się do lekarza pierwszego kontaktu.

Ogólnie rzecz biorąc, opinie ankietowanych o różnych aspektach funkcjonowania służby zdrowia są jednak obecnie nieco lepsze niż na początku tego roku. We wszystkich kwestiach, o które pytaliśmy także wcześniej, odpowiedzi respondentów częściej niż uprzednio potwierdzają właściwe funkcjonowanie opieki zdrowotnej – także w tych, w których nadal utrzymuje się znaczna przewaga opinii negatywnych. W wielu sprawach, np. sprawnej organizacji, bezpłatność leczenia, informacji czy natychmiastowej pomocy lekarskiej, obecne dane są zbliżone do oceny i opinii z sondaży przeprowadzanych w latach poprzedzających reformę. W pozytywnych przypadkach jednak (np. równości szans czy warunków leczenia) tak wielu pozytywnych opinii nie odnotowaliśmy nigdy wcześniej.

Tabela 6.

Czy zgadza się Pan(i) czy   też nie zgadza z następującymi opiniami dotyczącymi porad i świadczeń   medycznych, jakie otrzymuje się obecnie w ramach kasy chorych? Czy, Pana(i)   zdaniem, można powiedzieć, że:

Tak

Nie

Trudno powiedzieć

w procentach

Organizacja opieki   zdrowotnej działa sprawnie

28

61

11

Leczenie jest w   zasadzie bezpłatne

35

60

5

Uzyskanie porady i   pomocy nie wymaga wielu zachodu, starań ze strony pacjenta

35

55

10

Wszyscy pacjenci są   równo traktowani, zależnie jedynie od ich stanu zdrowia

35

54

11

Lekarze bez problemu   dają skierowania do specjalisty, jeśli pacjent tego potrzebuje

42

47

11

Jest sprawna   informacja o tym, gdzie można uzyskać poradę czy pomoc

42

47

11

Pacjent korzysta z   nowoczesnych metod leczenia

37

47

16

Lekarze zabiegają o   pacjenta

41

46

12

Każdy ma takie same   szanse otrzymania pomocy medycznej

49

45

6

Warunki leczenia są   dobre

48

43

9

Zawsze można liczyć   na natychmiastową pomoc lekarską, nawet w nocy

46

41

13

Pacjenci są   traktowani z życzliwością i troską

54

37

9

Do lekarza   pierwszego kontaktu można się dostać bez trudności

74

22

4

Lekarze mają wysokie   kwalifikacje

67

14

18

W tabeli zsumowano odpowiedzi pozytywne „zdecydowanie tak” i „raczej tak” oraz negatywne „raczej nie” i „zdecydowanie nie”.

Źródło: W. Dereszczyński; Opinie o funkcjonowaniu opieki zdrowotnej

Jednocześnie należy pamiętać o wyjątkowo krytycznym nastawieniu do opieki zdrowotnej, jakie dominowało w styczniu tego roku, o czym świadczą ówczesne odpowiedzi na pytania o ogólną ocenę funkcjonowania publicznej służby zdrowia, omówione wcześniej. Trudno ocenić, czy obecnie mamy do czynienia z istotną zmianą nastawienia wobec reformy (na bardziej pozytywne) czy też może jedynie z przywyknięciem do nowych zasad uzyskiwania świadczeń i związanych z tym trudności już jako coś normalnego, oceny ogólne bowiem są nadal przeważnie negatywne.

Tabela 7.

Czy zgadza się Pan(i) z następującymi opiniami dotyczącymi (państwowej   służby zdrowia) porad i świadczeń medycznych, jakie otrzymuje się obecnie w   ramach kasy chorych? Czy, Pana(i) zdaniem, można powiedzieć, że (służba   zdrowia):

TAK

NIE

III ’98

X ‘00

III ’98

X ‘00

w procentach

(sprawnie   funkcjonuje) organizacja opieki zdrowotnej działa sprawnie

38

28

57

61

(zapewnia bezpłatne   leczenie) leczenie jest w zasadzie bezpłatne

46

35

48

60

Uzyskanie porady nie   wymaga wiele zachodu, starań ze strony pacjenta

—-

35

—-

55

Wszyscy pacjenci są   równo traktowani, zależnie jedynie od ich stanu zdrowia

—-

35

—-

54

Lekarze bez problemu   dają skierowania do specjalisty, jeśli pacjent tego potrzebuje

—-

42

—-

47

Jest sprawna   informacja o tym, gdzie można uzyskać poradę czy pomoc

—-

42

—-

47

(wykorzystuje   nowoczesne metody leczenia) pacjent korzysta z nowoczesnych metod leczenia

48

37

36

47

Lekarze zabiegają o   pacjenta

—-

41

—-

46

Każdy ma takie same   szanse otrzymania pomocy medycznej

41

49

53

45

(zapewnia dobre   warunki leczenia) warunki leczenia są dobre

32

48

56

43

(można otrzymać   szybką pomoc medyczną) zawsze można liczyć na natychmiastową pomoc lekarską,   nawet w nocy

—-

46

—-

41

Pacjenci są   traktowani z życzliwością i troską

41

54

45

37

Do lekarza   pierwszego kontaktu można się dostać bez trudności

—-

74

—-

22

(zatrudnia lekarzy o   wysokich kwalifikacjach) lekarze mają wysokie kwalifikacje

65

67

22

14

W tabeli zsumowano odsetki odpowiedzi pozytywnych „zdecydowanie tak” i „raczej tak” oraz negatywnych „raczej nie „ i „zdecydowanie nie”. Pominięto „trudno powiedzieć”.

Źródło: W. Dereszczyński; Opinie o funkcjonowaniu opieki zdrowotne

Opinie o poszczególnych aspektach funkcjonowania opieki zdrowotnej i oceny skutków reformy są ze sobą skorelowane. Badani, którzy uważają, że po reformie opieka zdrowotna funkcjonuje gorzej, częściej mają negatywne zdanie o wymienionych w ankiecie sprawach. Jeszcze silniej opinie te powiązane są z ogólną oceną obecnego funkcjonowania publicznej służby zdrowia w Polsce, nieco słabiej natomiast z poczuciem poinformowania. Przekonanie, że jest się słabo poinformowanym, częściej współwystępuje z opiniami negatywnymi. Oczywiście poszczególne opinie są także ze sobą skorelowane (pozytywnie).

Warto odnotować, że kontakt respondentów z placówkami medycznymi w ramach ubezpieczenia w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających sondaż sprzyja częstszym deklaracjom, że do lekarza pierwszego kontaktu można się dostać bez trudności, lekarze bez problemu dają skierowanie do specjalisty oraz zabiegają o pacjenta, leczenie jest w zasadzie bezpłatne, informacja o tym, gdzie można uzyskać poradę i pomoc, jest sprawna oraz, że wszyscy pacjenci są równo traktowani.

Wpływ takich czynników, jak wykształcenie, miejsce zamieszkania i warunki materialne gospodarstwa domowego jest niewielki, dotyczy nielicznych spraw. Dla przykładu – poziom wykształcenia najbardziej różnicuje opinie o bezpłatności leczenia: respondenci mniej wykształceni częściej sądzą, że leczenie jest w zasadzie bezpłatne. Z kolei mieszkańcy największych miast rzadziej niż inni uważają, że do lekarza pierwszego kontaktu można dostać się bez trudności. Nieco częstszy jest wpływ poglądów politycznych: podobnie jak w innych kwestiach orientacja prawicowa sprzyja opiniom pozytywnym, a lewicowa – negatywnym.

Wydatki na ochronę zdrowia

Wydatki na ochronę zdrowia finansowane z budżetu państwa, po wyeliminowaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, które zaliczono do wydatków socjalnych przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela nr 6: Wydatki na ochronę zdrowia w latach 1998 i 1999 w tys zł.

Wyszczególnienie

1998

1999

Ochrona zdrowia,
z tego:

20.919.49

5.257.492

– wydatki bieżące

18.887.67

4.232.341

– wydatki majątkowe

2.031.819

1.025.151

Źródło: Ustawa budżetowa z 1998 i 1999 r., dane statystyczne GUS.

Z powyższego wynika, że wydatki finansowe z budżetu państwa związane z ochroną zdrowia wyniosły 5.716.762 tys. zł, w tym dotacja dla kas chorych na rozpoczęcie działalności 1.844.725 tys. zł oraz na zakup i adaptacje siedzib 142.000 tys. zł. Wydatki na ochronę zdrowia w porównaniu do 1998 r. stanowią 27,3% w związku z przejęciem większości zadań do finansowania przez kasy chorych.

Należy więc w tym miejscu pokazać całość nakładów na ochronę zdrowia w 1999r. i porównać je z nakładami poniesionymi w 1998 r. Nakłady na ochronę zdrowia w 1999 r. według źródeł przedstawiały się następująco:

Tabela nr 7 :Zestawienie wydatków na ochronę zdrowia w 1999 roku w tys zł.

Wyszczególnienie

1999

Wydatki w   dziale ochrona zdrowia

5.716.762

Składki na ubezpieczenie   zdrowotne dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym płacone przez   budżet państwa

595.883

Składki   na ubezpieczenie zdrowotne płacone przez KRUS (z dotacji z budżetu państwa)

1.197.179

Składki   na ubezpieczenie zdrowotne wpłacone przez ubezpieczonych

17.013.002

Umorzona   pożyczka udzielona kasom chorych

847.367

Razem

25.370.193

Źródło: Ustawa budżetowa z 1999 r., dane statystyczne GUS.

Z powyższego wynika, że wydatki związane z ochroną zdrowia były w 1999 r. wyższe niż w 1998r. o 4.450.695 tys. zł, co stanowi wzrost o 21,3%, a realnie o 13%.

Udział budżetu państwa w finansowaniu ochrony zdrowia, bez udzielonej, pożyczki w 1999 r. wyniósł 29,6%.